Kastamonu 29 - 30 Ocak Yöneticilerin Eğitimi

(2. Etkinlik)

Tarih: 29 / 01 / 2015
Yer: Ankara

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği

2. hafta, 1. gün ders programıdır.

 

 I. Ders

 

 

 

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş:

Akılcı-duygusal zeka (duyuşsal yetenekler) konusunda bilgiler verilmiştir. Bu doğrultuda öncelikli olarak duygusal zekaya sahip olan ve olmayan çocukları tespit eden ve bu çocukların ergenlik dönemlerini nasıl geçirdiklerini gösteren “Lokum Testi” anlatılmıştır. Daha sonra Fonksiyonalist görüş, Gestalt görüş, Piaget, Terman, Weschler, Davis ve Sperman’ın zeka tanımları ele alınmıştır. Ardına kadın ve erkeklerdeki duygusal zekanın ne gibi özellikler gösterdiğine değinilmiştir. Bunlara ek olarak duygusal zekanın boyutları (özbilinç, duyguları kontrol edebilme, kendini harekete geçirme, empati ve sosyal ilişkileri yürütme) verilmiştir.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duyguları tanıma yeteneği ve duygusal zekanın temelini veren ve duygusal zekanın boyutlarından biri olan özbilinç ele alınmıştır. Hissedilen bir çok duygunun olduğu ve bu duygulardan esas olan 4 temel duygudan (öfke, üzüntü, korku, sevinç) bahsedilmiştir.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekanın bir diğer boyutu olan duyguları kontrol edebilme konusu ele alınmış ve bu kontrol mekanizmalarından öfke, üzüntü, korku ve sevinç kontrolleri örneklerle açıklanmıştır.

11: 00

12: 00

IV. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekanın kendini harekete geçirme boyutunda bireylerin  duygularını harekete geçirmesini etkileyen unsurlar (duygu yoğunluğu, kaygı düzeyi, ümit, iyimserlik, motivasyon ve konsantrasyon) açıklanmıştır.

 13: 00

13:50

V. Ders

 

    Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekanın empati boyutunda empatik eğilime sahip olan insanlarda ne gibi özelliklerin olduğundan bahsedilmiştir.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekanın son boyutu olan sosyal ilişkileri yürütme boyutunda ise bireyin çevresiyle olan sosyal ilişkilerini dengeli bir şekilde yürütebilmesinin duygusal zeka açısından önemi anlatılmıştır.

15: 00

16: 00

Tarih: 30 / 01 / 2015
Yer: Ankara

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği

2. hafta, 2. gün ders programıdır.

 

 I. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş:

Duygusal zekayı etkileyen (olumlu ve olumsuz) faktörlerin neler olduğu ele alınmıştır. Duygusal zekayı olumlu yönde etkileyen faktörlerden bir olan bireyin çocukluk dönemindeki ilk duygusal deneyimlerini kazandığı ve ilk duygusal dersleri aldığı aile ortamı anlatılmıştır.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekayı olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör olan bireyin geçmişte yaşadığı duygusal tecrübeler ele alınmıştır. İnsanın yaşı ilerledikçe yaşadığı duygusal olayların artması ve bu sebeple ileri yaştaki insanların duygusal zeka bakımından daha tecrübeli ve daha yetenekli oldukları dile getirilmiştir.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekayı olumsuz yönde etkileyen etmenlerden duyguların uygun bir şekilde ifade edilmemesi sonucu ortaya çıkan üç duygu durumu ele alınmıştır. Bu duygu durumlarından, farklı kişiler veya farklı olaylarla ilgili hissedilen duyguların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan biriktirilmiş duygular, duyguların uygun bir şekilde ifade edilmemesi sonucu ortaya çıkan ilk duygu durumu olarak anlatılmıştır.

11: 00

12: 00

IV. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Bazen bir takım duyguların ortaya konmasının uygun olmadığına karar verildiğinde, bunların yerine daha uygun olduğu sanılan başka duyguları gösteren ve duyguların uygun bir şekilde ifade edilmemesi sonucu ortaya çıkan ikinci duygu durumu olan parazit duygular ile kişinin geçmişte başından geçen kötü bir olayda hissettiği duyguları benzer bir olayın meydan gelmesiyle yeniden hatırlamasını içeren elastiki duygular anlatılmıştır.

13: 00

13:50

V. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekayı olumsuz yönde etkileyen etmenlere paralel olarak duygusal zekayı etkileyen ruhsal bozukluklar (psikoz, nevroz ve uyumsuzluk) açıklanarak anlatılmıştır.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Duygusal zekanın ölçülmesi konusunda duygusal zekayı ölçmek için kullanılan çeşitli araçlardan (duygusal algı testleri, duygusal yeterlik envanteri, çoklu duygusal zeka ölçeği, duyguları algılama ölçeği, duygusal zeka haritası ve Mayer ve Salovey’in duygusal yeterlik envanteri) bahsedilmiştir.

15: 00

16: 00

2375 kez okundu| Yöneticilerin Eğitimi (Ankara) 2. Etkinlik