PROJE

Projenin Tanımı

Lise yılları sonunda genç, ya mezun olup iş yaşamına atılacak ya da bir üst öğrenime yönelip belli bir meslek için eğitimini sürdürecektir. Her iki durumda da, gencin lise başlangıcında yaşamının geri kalanını tümüyle etkileyecek bir kararı söz konusudur. İşte bu kararın bireye en uygun ve doğru bir karar olması için mesleki gelişim açısından gerekli yardım hizmetlerini alabilmesi kaçınılmazdır.
Ülkelerin kalkınmasında bireylere, üretken ve gelişmeye açık nitelikleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı, bireyin kendi potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koyabileceği en uygun mesleği seçmesine önem verir. Eğitim sürecinde bireye bu alanda yapılan hizmetler “Mesleki ve Kariyer Rehberliği” kapsamında yer alır.

Mesleki Rehberlik:”Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir.
Mesleki Rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:

  1. Bireyi (öğrenciyi) tanıma,
  2. Meslek alanlarını tanıma,
  3. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme.

Bu hizmetlerdeki mantık oldukça basit ve geçerlidir: Bireyler birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir. Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir. O halde birey kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçerse başarılı ve verimli olacağı gibi psikolojik yönden de doyum sağlar ve mutlu olur.

Fakat bu konuda öğrencilere destek olması gereken öğretmenler yeterince bilgi sahibi değillerdir. Bundan yola çıkarak genel merkezi Ankara’da bulunan Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla Ankara ve Kastamonu illerinde “Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği” projesini 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren yürütmeye başlamıştır.

Ülkelerin kalkınmaları bireylerin eğitiminden geçer. Üretken, gelişmeye açık bireyin kendi potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koyabileceği, kendine en uygun mesleği seçebilmesi eğitim sürecinde aldığı mesleki ve kariyer rehberliği hizmetiyle doğru orantılıdır.

İnsanlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Mesleklerde farklı niteliklere sahip olmayı gerektirir. Bundan dolayı bireyler kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçerlerse hayatta daha başarılı olabilecekleri gibi, psikolojik yönden doyum sağlar ve mutlu olur.

Çocuklarımızın ilgi, beceri ve kişilik özellikleri, çoğu zaman elle tutulur, gözle görülür nitelikte olmamakta ve bu konuyla ilgili özellikleri ortaya çıkarabilmek için öncelikle bazı ölçeklere, sonrasında da bu ölçekleri yorumlayabilme yeterliliğine ihtiyaç duymaktadır.

İnsanlarımızın istemeden veya rastlantı sonucu bir meslek seçmesi, sık sık iş değiştirme işinden memnun olmama, dolayısıyla isteksiz çalışma, verim düşüklüğü ve kendini geliştirememe gibi problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeplerden dolayı lise eğitimine başlayacak çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine uygun alan ve bölümlere yerleşebilmeleri için bir planlama sistemine ihtiyaç vardır.

Mesleki yönlendirme, meslek liselerinin en önemli faaliyetlerinden birisidir. Ancak meslek liselerinde öğrenci sayılarının fazla olması, yeterli sayıda rehber öğretmenin olmaması, aynı adı taşıyan okullardaki yeterliliklerin farklı olmasından dolayı mesleki yönlendirmenin okul okul değil de, Türkiye genelinde yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu da ancak tüm okullarda uygulanabilecek bir envanter ile mümkündür.

Uygulanacak olan bu AB projesinde Ankara’da 16, Kastamonu’da 10 meslek lisesinde çalışmalar yapılacaktır. Projede belirtilen okullarda görevli toplam 113 yönetici ve öğretmenin “Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği” çalışmalarında yeterliliklerinin artırılması ve kalitesinin öğretmen, öğrenci ve veliler bazında yükseltilmesini hedeflemektedir.

Proje kapsamında öğrenci velilerine anne – baba eğitimi verilerek ailelerin projenin bir parçası olması sağlanacaktır. Düzenlenecek kariyer günleri ve açılış toplantıları etkinlikleri projeye sinerji kazandıracaktır.

Proje ortağı okullarımız bünyesinde kurulacak olan “Mesleki Bilgi ve Danışmanlık Masası” vasıtasıyla öğrencilerin bilgi beceri ve yeteneklerine göre meslek seçmesinin önü açılacak; ayrıca okullarımıza fiziki destek sağlanacaktır.

Meslek liselerinde okuyacak öğrencilerin gerçek anlamda bilimsel verilere dayanan çağın gereklerine uygun bir şekilde ilgi yetenek ve becerilerinin değerlendirilmesi bu amaca uygun bir kariyer ve planlama sisteminin kurulması ve bu sistemi yürütebilecek mesleki lisesi öğretmen ve yöneticilerinin yeterliliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

Üniversite hocalarının verdiği eğitimler sonrası meslek liselerindeki okul yöneticilerinin meslek dersi öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin öğrenci yeteneklerinin keşfedilmesi ve yönlendirme yeterliliklerinin geliştirilmesi konularında etkinlikleri artırılacaktır.

Eğitimler esnasında öğretmen ve üniversite hocası olan uzmanlar tarafından “Mesleki Eğilimi Tanıma Envanteri” hazırlanacak ve Türkiye genelinde model oluşturacaktır.

 

27129 kez okundu| Projemiz